• Проект BG16RFOP002-2.089-2753-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с главна цел :Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на ЕТ "НИК-ПЛАСТИК - ВАЛЯ ПЕТРОВА" за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
  • Бенефициент: ЕТ "НИК-ПЛАСТИК - ВАЛЯ ПЕТРОВА"
  • Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.
  • Начало: 22.10.2021 г. - Край: 22.01.2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Проект на договор (Дата на публикуване: 13.03.2020 г.)

Публична покана по чл.51 от ЗУСЕСИФ (Дата на публикуване: 13.03.2020 г.)

Изисквания към офертите от ПМС №160/01.07.2016 г. (Дата на публикуване: 13.03.2020 г.)

Оферта за участие в обявена процедура на български език (Дата на публикуване: 13.03.2020 г.)

Оферта за участие в обявена процедура на английски език (Дата на публикуване: 13.03.2020 г.)

Методика за оценка на офертите (български език) (Дата на публикуване: 13.03.2020 г.)

Методика за оценка на офертите (английски език) (Дата на публикуване: 13.03.2020 г.)

Декларация на кандидата по чл.12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г. (английски и български език) (Дата на публикуване: 13.03.2020 г.)

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА 1 (Дата на публикуване: 13.03.2020 г.)Договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.042-0002-C01

"НИК ПЛАСТИК- ВАЛЯ ПЕТРОВА" ЕТ подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: Подобряване на конкурентоспособността и развитие на капацитета за растеж във фирма "НИК ПЛАСТИК- ВАЛЯ ПЕТРОВА" ЕТ. Обща стойност на проекта: 385 336,80 лв., от които 294 782,65 лв. европейско и 52 020,47 лв. национално съфинансиране.

Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.042 - "МИГ Тутракан – Сливо поле" Мярка ОПИК 1 "Капацитет за растеж на МСП".Договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.073-3230-C01

"НИК ПЛАСТИК- ВАЛЯ ПЕТРОВА" ЕТ подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19". Общата стойност е: 10 000 лв., от които 8 500 европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.Обява от ЕТ "НИК-ПЛАСТИК-ВАЛЯ ПЕТРОВА", 7600 ТУТРАКАН, УЛ. "КОМ" №3, ЕИК 118501817 - Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: Обект: Кабел 20 и трансформаторен пост тип БКТП 20/0.4 kV с габарити за 1х630kVA с монтаж на трансформатор 250 kVA и захранващ кабел ниско напрежение – гр.Тутракан, община Тутракан, област Силистра - ПИ 73496.501.3748 Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Тутракан, РИОСВ – гр.Русе, ул."Придунавски булевард" №20, пощенски код 7000.

Goto Top